Vespa Classic งามจัด

  ้Vespa Classic นั้นคือ  เวสป้า (Vespa) เป็นรถมอเตอร์สกู้ตเตอร์ เริ่มผลิตที่ Pontedera ประเทศอิตาลี ในปี ค.ศ. 1946 โดย Piaggio& Co,S.p.A เวสป้าแพร่หลายในช่วงปี 50s และ 60s หลัง สงครามโลกครั้งที่ 2

Read more
Page 1 of 11