คำแนะ ในการคืนเงิน สำหรับรถยนต์คันแรก

หลายคน เมื่อรัฐขยายเวลาในการจองรถยนต์ ไปถึงสิ้นปี ชาวAutocarnano คงจะเลงๆไว้กันแล้วงั้นวันนี้ เราพาไปรุ้จักเงือนไขขั้นตอน การคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก กันดีกว่า ว่าจะทำยังไง แบบไหนเข้าเงื่อนไขบ้าง
1. เงื่อนไขการได้รับคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก

1.1 เป็นรถยนต์คันแรกที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
1.2 เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน
1.3 เป็นรถยนต์นั่งขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร/รถยนต์กระบะ (Pick up)/รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab)
1.4 เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ (รถยนต์จดประกอบ)
1.5 คืนเงินเท่ากับค่าภาษีตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท/คัน
1.6 ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
1.7 ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
1.8 การคืนเงินจะคืนให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (จ่ายคืนให้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)
2. ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกสามารถตรวจสอบรายละเอียดยี่ห้อรุ่นรถยนต์และจำนวนเงินที่มีสิทธิได้รับคืนทาง www.excise.go.th หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศ
3. การยื่นคำขอคืนเงินสามารถยื่นคำขอฯได้ 2 ช่องทางคือ
3.1 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทั่วประเทศ
3.2 ผ่านทาง www.excise.go.th
เอกสารที่ยื่นพร้อมกับคำขอคืนเงินมีดังนี้
(1) แบบคำขอคืนเงินและเงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรก
(2) สำเนาบัตรประชาชน
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน
(4) สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)
(5) สำเนาคู่มือการจดทะเบียน
(6) หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนภายใน 5 ปี
(7) หลักฐานการซื้อขายรถยนต์
4. หากผู้ซื้อยื่นคำขอผ่านทาง www.excise.go.th ตามข้อ 3.2 จะต้องส่งเอกสารฉบับจริงให้แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่ตนแจ้งความประสงค์ไว้
5. เมื่อผู้ซื้อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือเปลี่ยนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดเช่าซื้อ(Refinance) ให้ผู้ซื้อแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ณสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่ตนได้แจ้งความประสงค์ไว้ตามข้อ 3
6. ในการยื่นขอรับคืนเงินผู้ซื้อสามารถระบุสถานที่ที่จะขอรับเงินคืนได้ตามแบบคำขอทั่วประเทศ
7. ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบการได้รับสิทธิทาง www.excise.go.th หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ยื่นคำขอฯไว้หรือทาง E-mail หรือ SMS ภายใน 3เดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสาร
8. ผู้ซื้อเมื่อได้ครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (จ่ายคืนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป) จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือการคืนเงินจากกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด
9. หากผู้ซื้อได้รับคืนเงินเมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้วและอยู่ระหว่างการครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปีหากกระทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ในคำขอคืนเงินและเงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรกผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องนำเงินที่ได้รับคืนไปส่งคืนทางราชการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
10. หากมีปัญหาหรือมีเหตุขัดข้องสามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วน 1713 หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทั่วประเทศ

 

 

(Visited 235 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *