ชวนเพื่อนๆ มาเช็คว่าลดหย่อนภาษี ปี 60 เราลดหย่อนอะไรได้บ้าง

จะปีใหม่แล้ว หลังปีใหม่กลับมาจากพักผ่อนฉลอง ขับรถทางไกลมาเหนื่อยๆ ทีนี้เรามาเตรียมการการ ยื่นเสียภาษีที่จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนมกราคม – มีนาคม 2560 นี้ เราลดหย่อนอะไรได้บ้าง และมาตรการลดหย่อนภาษี 15000 และต่ออายุลดหน่อยท่องเที่ยวอีก 15000เป็น 2 ครั้งใน 1ปี

ลดหย่อนภาษี60

1. ค่าลดหย่อนส่วนตัว สำหรับผู้ที่เงินได้แบบแสดงรายการ 30,000 บาท
2. ค่าลดหย่อนคู่สมรส สามีหรือภริยาชอบด้วยกฎหมาย แม้เพิ่งแต่งงานไม่ครบปี ก็สามารถลดหย่อนได้ 30,000 บาท
3. สำนวน “มีลูกหนึ่งคน จนไปสิบชาติ” คงใช้ไม่ได้กับการลดหย่อนภาษีข้อนี้ เพราะหากมีบุตรไม่เกิน 3 คน สามารถลดหย่อนได้ถึง 15,000 บาท ยิ่งถ้าเรียนอยู่เมืองไทยลดเพิ่มอีก 2,000 บาท
4. บทบาทหน้าที่ลูกกตัญญู หากอุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดา ที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท ลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท
5. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ บิดา มารดา ที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท
6. ความมีน้ำใจ อุปการะเลี้ยงดูบุคคลทุพพลภาพหรือคนพิการ มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท สามารถลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท
7. ข้อดีของการทำประกันชีวิต สามารถลดหย่อยได้ไม่เกิน 100,000 บาท
8. ลงทุน LTF สามารถลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ หรือสูงสุด 500,000 บาท
9. ลงทุน RMF สามารถลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ หรือสูงสุด 500,000 บาท
10. หากสำนักงานที่ทำอยู่ ถามความสมัครใจถึงกับการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้รีบตัดสินใจทันที เพราะนอกจากจะได้เงินเก็บแล้ว ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้ 15% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 500,000 บาท
11. เบี้ยประกันบำนาญ ที่ถูกหักภาษี สามารถลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
12. กองทุนบำเหน็ดบำนาญข้าราชการ สามารถลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
13. เงินเดือนที่ถูกหักค่าประกันสังคมประจำทุกเดือน สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท ต่อปี
14. หากท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายจากการเข้าพักโรงแรมหรือซื้อทัวร์ในประเทศไทยในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท ภายในวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
15. ช้อปช่วยชาติ สามารถนำใบกำกับภาษีที่มีวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท มาลดหย่อนภาษีได้ โดยมีข้อยกเว้น ไม่รวมการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมัน ก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ เรือ
16. ดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับกู้ยืมเงินมาซื้อหรือเช่าอาคารที่อยู่อาศัยในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ รวมรีวิวโครงการใหม่
17. เงินที่ใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือที่ดิน ที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง สามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สิน
18. เงินบริจาค วัดวาอาราม สภากาชาดไทย สถานพยาบาล และสถานศึกษาของทางราชการ หรือองค์การของรัฐบาล สถานศึกษาเอกชน สถานสาธารณกุศล และกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ สามารถนำใบอนุโมทนาบัตรมาลดหย่อนภ สามารถนำใบอนุโมทนาบัตรมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินคงเหลือ ที่ผ่านการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว

ขอขอบคุณข้อมูล: กรมสรรพากร

(Visited 525 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *