ข้อควรรู้ก่อนซื้อรถ

การที่จะซื้อรถยนต์ได้ซักคันนั้น มีขั้นตอนอยู่ไม่น้อยที่ผู้ซื้อรถทุกคนควรศึกษาหาข้อมูลให้ดี เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกซื้อรถ มาจนถึงเมื่อรับรถแล้วก็จะมีเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องให้เราเซ็นต์ยินยอม และเอกสารสำคัญฉบับหนึ่ง สำหรับการซื้อขายรถยนต์ โดยเฉพาะในกรณีผ่อนชำระนั้น ก็คือ สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ที่ผู้ซื้อรถทุกคนต้องทราบรายละเอียดและวิธีการเมื่อต้องทำสัญญาเช่าซื้อรถ ยนต์ ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้รวบรวมข้อมูลที่ควรรู้เมื่อต้องทำสัญญาเช่าซื้อรถ ยนต์มาฝากบรรดาผู้ที่จะซื้อรถกันจ้า
ซื้อรถ

ข้อควรรู้เมื่อต้องทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์

ตามประกาศ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 สัญญา เช่าซื้อรถจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ระบุไว้ในสัญญา

1. รายละเอียดเกี่ยวกับรถและสภาพรถ หากเป็นรถมือสอง ต้องมีหน่วยบอกระยะทางที่ได้ใช้ไปแล้ว

2. รายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ที่ระบุว่าเมื่อผู้เช่าจ่ายเงินครบตามสัญญาแล้ว

3. ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนรถให้เป็นชื่อของผู้เช่าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารประกอบการจดทะเบียนจากผู้เช่าครบถ้วน

4. รายละเอียดเกี่ยวกับการยึดรถเมื่อผิดนัดชำระหนี้ โดยระบุว่าหากผู้เช่าผิดนัดชำระหนี้ 3 งวดติดต่อกัน และได้รับจดหมายแจ้งจากผู้ให้เช่าว่าผิดนัดชำระหนี้ และทวงถามให้ชำระหนี้ภายใน 30 วันนับจากวันที่

5. ได้รับหนังสือแจ้ง แต่ผู้เช่ายังไม่ไปจ่ายเงินภายใน 30 วันตามที่กำหนด ผู้ให้เช่าสามารถยึดรถได้

6. รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาเช่าและขายรถให้กับคนอื่น โดยระบุว่า ผู้ให้เช่าต้องมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้สิทธิ์ผู้เช่าซื้อรถตามจำนวนเงินที่ค้างจ่าย

7. รายละเอียดเกี่ยวกับการขายเกินมูลค่าหนี้ที่เหลืออยู่ โดยระบุว่า หากผู้ให้เช่าขายรถ (โดยการประมูล หรือขายทอดตลาด) และได้เงินมากกว่าหนี้ที่ค้างชำระ ผู้ให้เช่าจะต้องคืนเงินส่วนเกินให้กับผู้เช่า แต่ถ้าหากขายแล้วได้ราคาน้อยกว่าหนี้ค้างชำระ ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

8. รายละเอียดเกี่ยวกับการทวงหนี้ ที่ระบุว่าผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทวงหนี้ ทั้งหมดตามที่ผู้ให้เช่าได้จ่ายไปตามจริง

9. รายละเอียดการติดต่อระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า ที่ระบุว่า ถ้าผู้ให้เช่าต้องการติดต่อกับผู้เช่า จะต้องทำเป็นหนังสือ และส่งทางไปรษณีย์โดยลงทะเบียนตอบรับ

10. รายละเอียดเกี่ยวกับการปิดบัญชีก่อนกำหนด ที่ระบุว่า ถ้าผู้เช่าต้องการชำระค่าเช่าซื้อทั้งหมดเพื่อปิดบัญชี ผู้ให้เช่าต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่าย

ขอบคุณToyota Love Club
(Visited 198 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *