เปลี่ยนป้ายทะเบียนแตกลายงาฟรีถึง30 ก.ย.นี้

แผ่นป้ายทะเบียนรถแตกลายงา ติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้ ฟรีถึง 30 กันยายนนี้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่รถจดทะเบียนอยู่ หากพ้นกำหนดดังกล่าวต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ แผ่นป้ายละ 100 บาท

สำหรับผู้ประสงค์ขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนดังกล่าว ต้องยื่นคำขอเปลี่ยนแผ่นป้ายกรณีชำรุดแตกลายงา โดยส่วนกลางยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ สำหรับส่วนภูมิภาค ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือ สำนักงานขนส่งสาขาที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ โดยต้องแนบเอกสาร ได้แก่ สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับผู้เช่าซื้อ หรือ ผู้ครอบครองรถ ต้องแนบสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม กรณีที่ไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดง

โดยจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8805-6 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง หรือที่ Call Center 1584

(Visited 147 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *