เก็บภาษีรถคันแรกเกินเป้า เงินเข้า สรรพสามิตแน่นๆ

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือสศค. เปิดเผยการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลเดือน พ.ย.อยู่ที่ 174,372 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 23,062 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.2 ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 5,890 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.3 เป็นผลจากนโยบายรถยนต์คันแรก และภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 5,663 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.2 เป็นผลจากการบริโภคภายในประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือสศค. เปิดเผย จัดเก็บรายได้ของรัฐบาลเดือน พ.ย.อยู่ที่ 174,372 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 23,062 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.2 สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 25.6 โดยภาษีมูลค่า เพิ่ม และภาษีสรรพสามิตรถยนต์จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการมาก ซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคที่ขยายตัวต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายรถยนต์ใหม่คันแรก ส่งผลให้รายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2556 สูงกว่าเป้าหมาย 25,193 ล้านบาท ทำให้มั่นใจว่าทั้งปีจะสามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่ 2 ล้าน 1 แสนล้านบาท

โดยภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการบริโภคในประเทศจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณ การ 3,071 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.6 รายได้จากส่วนราชการอื่นจัดเก็บได้ 4,096 ล้านบาท และรายได้จากรัฐวิสาหกิจสูงกว่าประมาณการ 1,846 ล้านบาท มาจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินำส่งค่าใบอนุญาตกิจการโทรคมนาคมที่เหลื่อมมาจาก ปีที่แล้วจำนวน 1,655 ล้านบาท และบริษัท กสท โทรคมนาคม นำส่งรายได้จำนวน 1,954 ล้านบาท จากที่ประมาณการว่าจะนำส่งในเดือน พ.ค. 2556

ขณะที่ ช่วง 2 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2556 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 321,222 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 25,193 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.5 สูงกว่าระยะเดียวกัน ปีที่แล้วร้อยละ 18.2 เป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของกรมจัดเก็บภาษีทั้งสามกรมที่สูงกว่าประมาณการ 32,457 ล้านบาท แต่การคืนภาษีของกรมสรรพากรสูงกว่าประมาณการ 8,350 ล้านบาท ทั้งนี้หากเปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายภาษีในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 กับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่าส่วนมากมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นมาก เนื่องจากการจัดเก็บภาษีเมื่อปีก่อนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

(Visited 79 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *